אחריות מקצועית

גם בעל מקצוע חופשי המומחה בתחומו, עלול לטעות בעבודתו וכתוצאה מכך לגרום נזק לזולת. ביטוח אחריות מקצועית, מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בשל הפרת חובה המוטלת על המבוטח בקשר עם השירות המקצועי שניתן על ידו, במסגרת עיסוקו המקצועי של המבוטח, כמפורט ברשימה.

בנוסף, מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבותך.

אנחנו מודעים לכך שעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, חשמלאים, טכנאים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים חשופים מדי יום לתביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית, רשלנות, מחדל או טיפול חסר (השמטה) שנגרמו בתום לב. לכן אנחנו בפניקס מציעים לכם ביטוח אחריות מקצועית, שיאפשר לכם לעבוד בראש שקט

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות המבוטח בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו, כתוצאה מהפרת חובתו המקצועית ואשר מקורה במעשה או מחדל מקצועי של המבוטח לרבות טעות או השמטה.

.

ביטוח אחריות מקצועית – כל היתרונות

  • כיסוי הוצאות הגנה משפטית לתביעות שהוגשו נגדכם עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית שלכם או של עובד מטעמכם.
  • הגנה מפני תביעות המוגשות נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.
  • כיסוי רטרואקטיבי, במקרים בהם מעשה הרשלנות אירע לפני מועד תחילת הביטוח, המקרה לא היה ידוע למבוטח במועד תחילת הביטוח, והתביעה מוגשת נגד המבוטח במשך תקופת הביטוח.

עיקרי התכנית - ביטוח אחריות מקצועית

  • כיסוי לתביעות עקב נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות מקצועית של המבוטח או עובד מטעמו.
  • כיסוי הוצאות הגנה משפטית בתביעת צד שלישי, וזאת אף מעבר לגבולות האחריות.