פנסיה

קרן פנסיה
זוהי תוכנית לביטוח פנסיוני, המבטיחה לעובד שכיר ועצמאי תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה ובמקרה של נכות. התוכנית מבטיחה תשלום בתור פנסיית שאירים במקרה של מות העובד.
קרן הפנסיה נועדה להעניק ביטחון כלכלי לאדם המתפרנס מעבודתו, באמצעות הבטחת הכנסה שוטפת גם במצבים שבהם אינו מסוגל לעבוד.

הפרשות עובד ומעביד
על מנת לייצר סכום משמעותי שעל בסיסו תשולם לחוסך פנסיה חודשית בעת פרישה, במהלך כל שנות עבודתינו, כעובדים עלינו להפקיד באמצעות המעסיק חלק קטן מתוך השכר (6% ועד 7% ממנו בחודש), ששמן "תגמולי עובד" לאחת מקרנות הפנסיה, המתנהלות בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח. במקביל להפקדת אלו, על המעסיק לבצע הפקדה נוספת (6.5% ועד 7.5% מן השכר), ששמה "תגמולי מעביד", בנוסף לכך, המעסיק מפקיד גם כספי פיצויים (6% ועד 8.33% מן השכר). זהו סכום המצטבר בקרן והופך לנזיל במקרה של סיום יחסי עובד-מעביד ומשמש כתשלום פיצויי פיטורין, בנוסף, גם עצמאים נדרשים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן פנסיה.
פיצויי פיטורין
בגלל שהפיצויים הם חלק בלתי נפרד מהכספים שישמשו לתשלומי הפנסיה, מומלץ להימנע ממשיכתם גם כאשר מחליפים מקום עבודה.
כיסויים ביטוחים
קרנות הפנסיה, כאמור, מהוות מקור מרכזי ליצירת הכנסות בגיל הפרישה. אבל מעבר לכך, הן כוללות חבילה של כיסויים ביטוחים חשובים מאוד, לדוגמא: כיסוי למקרה מוות, המשולם לאלמנ/ה במקרה פטירת העמית בקרן הפנסיה, בצורה של קצבת אלמנ/ה חודשית לכל החיים. חשוב לדעת שגובה הקצבה תלוי בשכר המבוטח בכיסוי הביטוחי בו בחר, ובכל מקרה לא יעלה על 60% מהשכר הקובע. בנוסף, קיימת זכאות גם ליתומים בקבלת קצבה ועד גיל 21.